ایده‌نگار

لیبل روغن موتور Major

لیبل

این روزها فرآیند کلی تفکیک و جداسازی توسط طراحی لیبل به شکل وسیعی پیچیده و علمی شده است، زیرا تصویر یک طراحی لیبل بر روی بسته‌بندی نقش ویژه‌ای را در تشخیص یک محصول از دیگر محصولات ایفا می‌کند.

برای دیدن انواع نمونه‌ها با ایده‌نگار همراه باشید.